وبگاه شخصی علی محمدیان بهبهانی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟


اطلاعات علمی

نام: علی
نام خانوادگي: محمدیان بهبهانی
دانشكده: مرتع و آبخیزداری
گروه آموزشي: مدیریت مناطق بیابانی
رتبه علمی: استاديار
پست الكترونيك: mohammadian@gau.ac.irتحصیلاترشته/گرایشدانشگاهکشورتاریخ از ... تا
كارشناسيمرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان  ایران 1378-1383 
كارشناسي ارشدبیابان زدائی دانشگاه تهران ایران 1383-1385 
دكتريعلوم محیطی دانشگاه بازل سوئیس 2011-2015  عنوان پایان نامه آخرین مدرک تحصیلی


فارسی: ارزیابی خطر و ریسک فرسایش بادی و انتشار گرد و خاک با رویکرد شبیه سازی و مدلسازی
English: Hazard and Risk Assessement of Wind Erosion and Dust Emissions - A Simulation and Modelling Approach

مرتبهدانشگاهكشورتاريخ
ازتا
مربی دانشگاه شهید چمران اهواز ایران 1385 1389 
استادیار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان ایران 1394 ادامه دارد   تخصص اصلی
1-شبیه سازی فرایندهای سطحی فرسایش
2-مدلسازی فرسایش بادی
3-مدیریت و کنترل ریزگردها
4-زمین شناسی و ژئومرفولوژی ایران
5-بررسی اثرات پس از آتش سوزی اراضیآشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی


تخصص اصلي :
شبیه سازی فرایندهای سطحی فرسایش، فرسایش بادی، انتشار گرد و غبار و کنترل
  بازديد : 17031
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان