وبگاه شخصی علی محمدیان بهبهانی

آیا از انجام عملیات حذف اطمینان دارید؟
مسوولیت های اجرایی

انجمن علمي داخلي و خارجي

نام انجمنكشورتاريخ
ازتا
انجمن آبخیزداری ایران ایران 1386  
انجمن مدیریت مناطق بیبانی ایران ایران 1388  
شبکه بیابان اروپا آلمان 2010  
انجمن ژئومورفولوژی سوئیس سوئیس 2013  


هيات مديره/شوراي اجرايي انجمن علمي

خدمات به انجمن علمي يا نشريات

عضويت در شوراها و كميته هاي گوناگون آموزش عالي در دانشگاه

عضویت در کمیته علمی همایش ها

مسئوليتهاي اجرايي و پستهاي مديريت

شرحمحلتاريخ
ازتا
مدیر گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه شهید چمران 1387 1389 


مشاركت عمده و اساسي در طراحي و راه اندازي دوره هاي جديد آموزش عالي

راه اندازي آزمايشگاه، كارگاه يا مركز تحقيقاتي

  بازديد : 17037
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان